Garantitid

Garantitid avser endast fel som visar sig inom ett år från utleveransdag om inget annat är överenskommet.

  • Beställaren ska genom Skriftligt Meddelande till Signtronic reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig, gäller dock ej yttre påverkan eller lysrör.
  • Efter att Signtronic från beställaren mottagit Skriftligt Meddelande om fel, som omfattas av garantiåtagandet, förbinder sig Signtronic att skyndsammast avhjälpa felet.
  • Signtronic förbinder sig genom utbyte eller reparation, avhjälpa alla bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning eller montage utfört av Signtronic.

I övrigt gäller Ljusreklamförbundets “Allmänna Leveransbestämmelser för Ljusskyltar“.